Visie in beeld

De manier waarop leerlingen onderwijs willen ontvangen, maar ook wat van hun wordt verwacht, verandert. Het draait niet meer alleen om kennis. Ook vaardigheden zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken, mediawijsheid, ICT-vaardigheden en samenwerken worden gevraagd. Digitale leermiddelen zijn meer in opkomst. En onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker om leerlingen aan te trekken en te binden.

Deze ontwikkelingen vragen om een eenduidige en gedragen onderwijsvisie voor de langere termijn. Een visie op het gebied van onderwijskundige kaders, pedagogische en didactische keuzes, duurzaamheid, digitale ontwikkelingen en personeel. VanDijk helpt u bij de vertaling van uw visie naar concrete onderwijsambities en brengt in beeld wat er nodig is om die ambities te realiseren. Onze onderwijsadviseurs zorgen samen met u voor een gedragen en concreet plan van aanpak.

Deel 1: Verkenning

Deel 1: Verkenning

Workshop met het management
De eerste stap betreft een workshop met het management van uw school. Gedurende deze workshop helpen we u om uw bestaande visie concreet te maken op het gebied van onderwijs, omgeving, organisatie, leermiddelen en ICT. We sluiten af met het bepalen van de vragenlijst voor onder andere docenten om de visie te toetsen.

Digitale vragenlijst
Onder uw docenten nemen wij de anonieme digitale vragenlijst af. De vragen zijn geclusterd op de onderwerpen visie & beleid, organisatie, leermiddelen, professionalisering en ICT.

Visuele samenvatting
De resultaten van de vragenlijst worden door ons verzameld en geanalyseerd. De belangrijkste conclusies verwerken en visualiseren we in een poster.

Verdiepingsgesprek
De tussentijdse rapportage met daarin de belang rijkste trends, conclusies en ons eerste advies bespreken we met u. De antwoorden op de vragen die we uw docenten gesteld hebben, komen aan de orde: wat zeggen deze antwoorden u? En wat zou u hiermee willen doen? Het resultaat van dit verdiepingsgesprek gebruiken we voor deel 2 van Visie in beeld.

Deel 2: Presentatie visie en advies

Deel 2: Presentatie visie en advies

Workshop met de medewerkers
Na analyse van het tussentijdse rapport en het verdiepingsgesprek ontstaan veel vervolgvragen, zoals: Waarom is de ene sectie verder dan de andere? Waarom werken bepaalde afspraken in de praktijk niet zoals verwacht? Om antwoord te geven op deze en andere vragen en om een goed beeld te krijgen van wat nodig is om tot de gewenste vernieuwing te komen, organiseren we workshops. Tijdens deze workshops brengen we verschillende groepen medewerkers bij elkaar om zo goed mogelijk een afspiegeling van uw school te creëren.

Presentatie visiedocument en advies
De inzichten uit de vragenlijst, het tussentijdse rapport en de diverse workshops worden verwerkt tot een visuele weergave van uw visie en ambitie. Wat tenslotte wordt vertaald in een plan van aanpak om te komen tot de gewenste onderwijsveranderingen. Desgewenst presenteren wij de visie en het plan van aanpak aan uw medewerkers.

Contact

Contact

Bent u geïnteresseerd in Visie in beeld of andere diensten van School in beeld?

Neem dan contact op met onze relatiebeheerders via telefoonnummer
038-339 57 90 of per mail via

 

customeroperations@vandijk.nl