Privacy Verklaring


Algemeen

In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door VanDijk worden gehanteerd. VanDijk respecteert uw privacy en zorg er voor dat de persoonsgegevens die u aan VanDijk verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. VanDijk handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VanDijk richt zich via haar label “VanDijk” op (leerlingen/studenten en onderwijsinstellingen in) de educatieve markt, te weten het Voortgezet Onderwijs. VanDijk biedt leermiddelen aan, zoals school- en studieboeken, maar ook andere onderwijsbenodigdheden. Het kan gaan om zowel folio, als digitale producten. Ook verleent VanDijk ondersteunende diensten en koopt zij leermiddelen in. VanDijk biedt haar activiteiten aan via haar juridische entiteiten VanDijk B.V. (via de webshop www.vandijk.nl). VanDijk B.V. maakt deel uit van The Learning Network B.V., evenals bijvoorbeeld STS B.V. (via de webshops www.studystore.nl en www.studers.nl). De informatie in deze privacy verklaring geldt voor de juridische entiteit VanDijk B.V. VanDijk kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. VanDijk zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt VanDijk

Bij plaatsing van een bestelling vraagt VanDijk naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres (van leerling en/of 1e ouder/verzorger), geslacht, geboortedatum, betalingsinformatie en indien nodig ook naar school- en klasgegevens en studentennummer. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonlijk account.

Bij het bezoeken van de websites van VanDijk registreren wij uw IP-adres, maar ook gegevens over uw browser, besturingssysteem en het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Meer informatie over welke gegevens VanDijk verzamelt bij het bezoek aan haar websites, vindt u verderop in deze  privacy verklaring onder Cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruikt VanDijk persoonsgegevens

Bestellen en leveren: VanDijk gebruikt persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, school- en klasgegevens, studentennummer) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (naw-gegevens, e-mailadres) en door u te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres, school- en klasgegevens, studentennummer). Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht), bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden (e-mailadres, naam, geslacht). Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken (naw-gegevens, factuuradres, e-mailadres, betalingsinformatie).

Klantenservice: VanDijk heeft voor u een Klantenservice die 24/7 voor u klaar staat en telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten (naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, betalingsinformatie, school- en klasgegevens, studentennummer).

Marketingactiviteiten: VanDijk gebruikt uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij VanDijk bestelt, kan VanDijk u per post, e-mail, sms of telefoon informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die door VanDijk, worden aangeboden. Ook kan VanDijk u informeren over activiteiten van haar ondernemingen via (digitale) nieuwsbrieven (naam, geslacht, e-mailadres). Als u de nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (0900 500 40 10, lokaal tarief) dan wel via info@vandijk.nl.

Verbeteren van producten en diensten: VanDijk gebruikt persoonsgegevens voor managementrapportages, om haar producten en dienstverlening verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen (naw-gegevens, bestelgegevens, school- en klasgegevens).

Onderzoek en analyse: geanonimiseerde gegevens worden door VanDijk gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel de kwaliteit van de dienstverlening van VanDijk te verbeteren.

Fraudedetectie– preventie, creditscoring  en nakomen wettelijke verplichtingen: VanDijk gebruikt persoonsgegevens voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen haar ondernemingen, haar medewerkers en derden. Ook gebruikt VanDijk persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van haar klanten en om overkreditering te voorkomen. Het gaat hier onder meer om de volgende persoonsgegevens: naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, geslacht, betalingsinformatie.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen
Uw persoonsgegevens worden door VanDijk aan gelieerde vennootschappen en samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van VanDijk (de partner wordt hierna aangeduid als bewerker). Daarnaast verstrekt VanDijk persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna wordt gesproken van derden). Voor de hosting van de online platformen maakt VanDijk gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hostingpartner (bewerker). Bij de aflevering van leermiddelen per post maakt VanDijk gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (bewerker). Bij de aflevering van digitale leermiddelen en e-Books maakt VanDijk gebruik van ict-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel (bewerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en e-Book (bewerker). Bij het opnemen van contact met de Klantenservice maakt VanDijk gebruik van telecombedrijven die het telefoonverkeer registreren (derden). Bij de facturatie, incassering van betalingen en creditscoring maakt VanDijk gebruik van betalingsproviders, banken (derden) en incassopartners (bewerker, en derden). Bij de marketingactiviteiten maakt VanDijk gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (bewerker). Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is VanDijk verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

Ter beschikkingstelling aan Onderwijsinstellingen
Door VanDijk wordt op verzoek van onderwijsinstellingen aan de leerling/student schoolkosten in rekening gebracht. Het gaat daarbij om diensten die door de onderwijsinstelling worden geleverd rechtstreeks aan de leerling/student, maar die de leerling/student bestelt via zijn leermiddelenlijst in de webshop van VanDijk. VanDijk verwerkt hierbij in opdracht van de onderwijsinstelling de persoonsgegevens van de leerling/student.

VanDijk heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van studenten te delen met de onderwijsinstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in het kader van de, door de student, betaalde (en dus bestelde) schoolkosten via de boekenlijstmodule van VanDijk welke met de onderwijsinstelling zijn overeengekomen. De instelling krijgt inzicht of de student de voorgeschreven of aanbevolen schoolkosten heeft betaald, zodat de onderwijsinstelling er voor kan zorgen dat alle studenten tijdig beschikken over de betaalde (op school uitgedeelde) leermiddelen en/of deelname kan waarborgen m.b.t. school gerelateerde activiteiten / gebruik kan maken van school gerelateerde diensten.

VanDijk heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van studenten te delen met de onderwijsinstelling in het MBO in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Het delen van deze gegevens draagt bij aan het kunnen volgen en geven van onderwijs.

Verwerking van persoonlijke gegevens voor ‘gratis schoolboeken’ in het Voortgezet Onderwijs.
VanDijk verwerkt persoonsgegevens voor de levering van ‘gratis schoolboeken’ aan leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. VanDijk verwerkt deze persoonsgegevens in opdracht van de desbetreffende scholen. Deze scholen hebben namelijk aan VanDijk de opdracht gegeven om de ‘gratis schoolboeken’ aan de leerlingen te leveren. Om de levering van de ‘gratis schoolboeken’ te kunnen uitvoeren is het nodig dat VanDijk de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt van de leerlingen. Dit gebeurt doordat de leerlingen in de online platform www.vandijk.nl de benodigde ‘gratis schoolboeken’ reserveren en daarbij aan VanDijk hun benodigde persoonsgegevens verstrekken, of dat scholen de benodigde persoons- en vakkenpakketgegevens aan VanDijk leveren. Met deze gegevens kan VanDijk bericht sturen aan leerlingen over de geleverde gratis schoolboeken, bijvoorbeeld over het uitleveren en inleveren van deze boeken. Als leerlingen naast de ‘gratis schoolboeken’ nog andere producten of diensten bestellen, mag VanDijk de persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven in de privacy verklaring. De status van bestellingen van de leerlingen is zichtbaar voor zowel de leerling als de school in de digitale applicatie van VanDijk: de persoonlijke schoolomgeving / persoonlijke klantomgeving, waarvoor aan de leerling en aan de school een toegangscode wordt verstrekt. VanDijk maakt gebruik van de diensten van partners om de levering van de ‘gratis schoolboeken’ goed te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan transportbedrijven, uitgevers en ICT-bedrijven die een Elektronische Leeromgeving of Leerling Administratiesysteem aan de school leveren.

VanDijk onderschrijft, als mede-initiatiefnemer, het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Zie verderop in deze privacy-verklaring voor meer informatie over het convenant.

Inzage, correctie en recht van verzet
U kunt zelf in uw persoonlijke account uw persoonsgegevens inzien en aanpassen op www.vandijk.nl  indien deze onjuist zijn. Daarnaast kunt u contact opnemen met de klantenservice van VanDijk als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 0900 500 40 10 (lokaal tarief) of via info@vandijk.nl. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
VanDijk waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

VanDijk slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw klantnummer in combinatie met uw postcode op deze site. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.

VanDijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VanDijk bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. VanDijk houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

VanDijk heeft een protocol datalekken protocol dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen
Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van een ouder of voogd. VanDijk vraagt, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Functionaris Gegevensbescherming
VanDijk heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming beheert de registratie van de verwerking van persoonsgegevens door VanDijk.

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen
VanDijk kan de informatie in deze privacy verklaring updaten en VanDijk raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 0900 500 40 10, lokaal tarief) of via info@vandijk.nl.

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring
De voorwaarden in deze privacy verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschap:

VanDijk B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05010273, B.T.W. nummer: NL802473234B01.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –

De leden van de sectie educatief van de vereniging Koninklijke Boekverkopersbond (“KBb-e”), waaronder VanDijk B.V., hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen – ondertekend. KBb-e is samen met de Vereniging PO-Raad, de Vereniging VO-raad, de vereniging Groep Educatieve Uitgeverijen en de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners, initiatiefnemer van het convenant.
Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed te borgen. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan leveranciers, zoals de distributeurs die zijn verenigd in de KBb-e. Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg geven aan deze afspraken.

De brancheorganisaties zijn hard aan de slag met de implementatie van de afspraken uit het convenant. De uitvoering hiervan vindt plaats vanaf het schooljaar 2015/2016. De PO- en de VO-raad zullen daarnaast samen met de ketenpartijen de scholen informeren over wat zij kunnen verwachten en hen hulp en ondersteuning bieden.

De succesvolle route die gevolgd is om tot deze afspraken te komen wordt voortgezet. Enerzijds om het gesprek over de toepassing en naleving van de afspraken in praktijk te blijven voeren met de betrokken partijen, maar anderzijds ook om zich gezamenlijk in te zetten om over vergelijkbare onderwerpen vergelijkbare afspraken te maken.

De tekst van het convenant kunt u vinden op de website van de VO-raad:
www.vo-raad.nl/themas/privacy/convenant-digitale-onderwijsmiddelen-en-privacy

COOKIEVERKLARING

Cookies

VanDijk maakt gebruik van cookies op de websites www.vandijk.nl, Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van VanDijk.

Hieronder leest u meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies: hiermee zorgt VanDijk ervoor dat de website site naar behoren functioneert.
Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:
- Het onthouden van producten die u in de winkelmand hebt geplaatst
- Het onthouden van informatie die u op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren
- Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
- Het afstemmen van de formaat van uw browser op de resolutiegegevens van uw scherm
- Het mogelijk maken om te reageren op onze site

Statistieken/analyse cookies: om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt VanDijk Google Analytics. Via dit programma kan VanDijk zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. VanDijk gebruikt statistieken cookies voor:
- Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
- Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
- Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden
- Het optimaliseren van de website

Commerciële cookies en retargeting cookies: VanDijk richt zich op de verkoop van producten. Om de verkoop te stimuleren plaatst VanDijk op diverse andere websites advertenties en herinnert u er aan om uw bestelling af te ronden, mocht u dit nog niet hebben gedaan. VanDijk probeert de advertenties zo goed mogelijk bij uw interesse aan te laten sluiten. De cookies maken het mogelijk dat:
- Er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien zodat VanDijk kan voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
- Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken
- Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring
De voorwaarden in deze cookie verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschap:

VanDijk B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05010273, B.T.W. nummer: NL 802473234 B 01.

 

Privacy & Cookies

Voor een volledige werking van de website plaatst Vandijk.nl cookies op uw computer. De cookies bevatten anonieme informatie. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website.

Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan Privacy en Cookies